Auto CB ŠKODA nový SUPERB
QAPOVKY – NEJRYCHLEJŠÍ ZPRÁVY

Velká soutěž je tady! Vyhraj iPhone, iPad a další ceny!

13.02.2023 13:02     20.02.2023 8:04

Internetové noviny QAP.cz a Express Servis Company s.r.o. - iPhone Servis Plzeň pro vás mají velkou soutěž o IPhone a IPad! Přečti si, jak vyhrát.

jablko foto na vymenu

Hlavní cenou je mobilní telefon Apple iPhone SE (2022), dále Apple iPad 10,2" a ve hře jsou i poukázky do Express Servisu.

Vše začíná v pondělí 20. února! Stačí nakousnout jablko do tvaru loga APPLE a s tímto jablkem se zaregistrovat do soutěže v prodejně EXPRESS SERVIS Company s.r.o. v Plzni, na adrese Bedřicha Smetany 4.

Jablko buď můžeš přinést vlastní nakousnuté již z domova nebo ho dostaneš v prodejně a nakousneš ho přímo na prodejně!

Kdo vyhraje?

Výherce hlavní výhry (mobilní telefon Apple iPhone) vybere porota sestavená pořadateli. Tato porota bude vybírat ze všech soutěžních jablek to, které se bude nejvíce podobat logu společnosti Apple.

Zvláštní cenou je iPad 10,2" - tu vyhraje vylosovaný soutěžící (ze všech zaregistrovaných). Navíc po celou dobu soutěže od 21. 02. 2023 do 03. 03. 2023 budou každý všední den (mimo soboty a neděle) losováni výherci denní ceny - to je poukázka do Express Servisu v hodnotě 200 Kč.

 

 

Úplná pravidla soutěže „Vyhraj iPhone a iPad“

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže „Vyhraj iPhone a iPad“ (dále jen „soutěž“). Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

1. Pořadatelem soutěže je:

QAP PRODUCTION, s.r.o., se sídlem: Plzeň, Zikmunda Wintra 1282/21, PSČ 301 00, IČ: 290 89 000,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 24002

a společnost EXPRESS SERVIS Company s.r.o., se sídlem Bedřicha Smetany 166/4, 30100 Plzeň, IČ: 03387593, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 30157

(dále jen „pořadatel“)

2. Organizátorem soutěže je:

QAP PRODUCTION s.r.o. (dále jen „organizátor“)

3. Termín a místo konání soutěže:

Soutěž probíhá v termínu od 20. 02. 2023 do 06. 03. 2023 na území České republiky (společně

také jako „doba konání soutěže“).

4. Soutěžící:

Soutěžícím se může stát samostatně fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České Republiky, pokud bude soutěžit osoba mladší 18 let, musí soutěžit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce a uvést také identifikační údaje tohoto zákonného zástupce (dále jen „soutěžící“ nebo „účastník soutěže“).

Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele soutěže či organizátora soutěže, jakož i jim osoby blízké dle § 116 občanského zákoníku. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedené společnosti, nebo osoba jim blízká, výhra se nepředá. Stejně tak se výhra nepředá v případě, že organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků soutěže či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.

5. Účast v soutěži:

Soutěžící se do soutěže zapojí tak, že v době konání soutěže nakousne jablko tak, aby se podobalo co nejvíce logu společnosti Apple. Toto jablko pak přinese do sídla společnost EXPRESS SERVIS Company s.r.o. v Plzni, na adrese Bedřicha Smetany 4. Zároveň vyplní soutěžní kartu svými identifikačními údaji (případně i identifikačními údaji zákonného zástupce) a odevzdá jí obsluze s nakousnutým jablkem. Obsluha předá soutěžícímu hrací kupón s registračním číslem.

Za soutěžícího se považuje osoba, která osobně odevzdala soutěžní jablko, řádně a úplně vyplnila soutěžní kartu včetně vlastnoručního podpisu (případně i podpisu zákonného zástupce) a zároveň obdržela hrací kupón. Pořadatel je oprávněn odmítnout soutěžícího, jehož jablko bylo prokazatelně upraveno nožem, laserem či za použití jiných technických prostředků.

Jablko může soutěžící použít buď vlastní jablko, případně může použít jablko, které bude k dispozici zdarma v prodejně EXPRESS SERVIS Company s.r.o. v Plzni, na adrese Bedřicha Smetany 4 a nakousnout jej do správného tvaru na místě. Jablka nebudou vydávána zájemcům o účast v soutěži na nakousnutí domů.

Soutěžní jablko může soutěžící odevzdat nejpozději do 3. března 2023 do 17:00 hodin.

6. Výhra v soutěži:

Hlavní výhrou je mobilní telefon Apple iPhone SE (2022)

Výherce vybere porota sestavená pořadateli. Tato porota bude vybírat ze všech soutěžních jablek to, které se bude nejvíce podobat logu společnost Apple. Vítězný soutěžící bude vybrán a zveřejněn dne 6. března 2023 ve 12:00 na prodejně EXPRESS SERVIS Company s.r.o. v Plzni, na adrese Bedřicha Smetany 4.

Zároveň bude ze všech přihlášených soutěžících vylosován výherce zvláštní ceny.

Zvláštní cenou je iPad 10,2".

Jeden soutěžící nemůže vyhrát hlavní i zvláštní cenu. To znamená, že pokud by byl vylosován výherce hlavní ceny jako výherce i zvláštní ceny, tuto cenu nezíská a vylosuje se nový výherce zvláštní ceny.

Navíc po celou dobu soutěže od 21. 02. 2023 do 03. 03. 2023 budou každý všední den (mimo soboty a neděle) losováni výherci denní ceny.

Denní cenou je poukaz na 200,- Kč na nákup v prodejně EXPRESS SERVIS Company s.r.o. v Plzni, na adrese Bedřicha Smetany 4.

Všichni výherci budou zveřejňováni na www.QAP.cz, a na facebooku QAP.cz internetové noviny. S výherci budou následně dohodnuty bližší podmínky předání výhry.

Pokud si kterýkoliv zveřejněný výherce nevyzvedne cenu v EXPRESS SERVIS Company s.r.o. v Plzni, na adrese Bedřicha Smetany 4, do 8 kalendářních dnů ode dne skončení soutěže (06. 03. 2023), zaniká nárok výherce na získání této výhry a výhra tak propadá ve prospěch pořadatele.

7. Zpracování osobních údajů a osobnostní práva

Účastí v soutěži vyjadřuje účastník souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

Účastí v soutěži souhlasí účastník se zařazením všech jím poskytnutých osobních údajů v rámci této soutěže (dále jen údaje) do databáze společnosti QAP PRODUCTION, s.r.o., IČ: 290 89 000 jakožto správce (dále v tomto odstavci jen „společnost“), a s jejich následným zpracováním případně prostřednictvím zpracovatele pro marketingové účely pořadatele, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu (maximálně na dobu 5 let) s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně a písemně kdykoliv na adrese společnosti odvolat, má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. Odvolání tohoto souhlasu před ukončením doby trvání soutěže, má za následek vyřazení účastníka ze soutěže.

V případě pochybností o dodržování práv správcem se může na společnost obrátit a případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha.

Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít v souladu s § 12 zákona č. 40/1964 Sb., v platném znění, občanského zákoníku, bezplatně jméno, příjmení a město v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží a jím poskytovaných služeb s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků soutěže, a to po dobu 5 let od ukončení soutěže.

8. Závěrečná ustanovení

Pořadatel neodpovídá za přímé či nepřímé škody v souvislosti s účastí v soutěži.

Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher.

Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci.

Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění.

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, např. v důsledku podvodné účasti, nemá nárok na výhru.

Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka soutěže, jehož chování vykazuje známky nekalého či podvodného jednání.

Pořadatel soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v soutěži.

Pořadatel dále neručí za doručení e-mailu, kterým bude potvrzena informace o výhře.

Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla. Pořadatel si rovněž vyhrazuje právo výměny výher za výhry, které jsou odpovídající náhradou.

V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku a zveřejněno na www.QAP.cz. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání výher v soutěži. Výhry nezískají soutěžící, kteří nesplní byť jen okrajově či částečně stanovené podmínky pro získání výher. Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele než uvedená v těchto pravidlech.

Úplná pravidla jsou k dispozici na www.QAP.cz.

V Plzni 12. 02. 2023

SDÍLEJTE ČLÁNEK
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT