QAPOVKY – NEJRYCHLEJŠÍ ZPRÁVY

Zpracování osobních údajů

Kompletní pravidla soutěže o Instax Square SQ1

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže „Vyhraj fotoaparát instax“ (dále jen „soutěž“). Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

 

1. Pořadatelem soutěže je:

QAP PRODUCTION, s.r.o., se sídlem: Plzeň, Zikmunda Wintra 1282/21, PSČ 301 00, IČ: 290 89 000, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 24002

(dále jen „pořadatel“)

 

2. Organizátorem soutěže je:

QAP PRODUCTION s.r.o. (dále jen „organizátor“)

 

3. Termín a místo konání soutěže:

Soutěž probíhá v termínu od 14. 12. 2020 do 20. 12. 2020 na území České republiky (společně také jako „doba konání soutěže“).

 

4. Soutěžící:

Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky (dále jen „soutěžící“ nebo „účastník soutěže“).

Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele soutěže či organizátora soutěže, jakož i jim osoby blízké dle § 116 občanského zákoníku. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedené společnosti, nebo osoba jim blízká, výhra se nepředá. Stejně tak se výhra nepředá v případě, že organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků soutěže či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.

 

5. Účast v soutěži:

Soutěžící se do soutěže zapojí tak, že v době konání soutěže bude na instagramu na QAP.CZ sledovat postupně 5 nápověd k lokalizaci místa ukrytí poukazu na hlavní výhru. Až po páté nápovědě bude následně hledat skrytý poukaz na hlavní výhru.

Za soutěžícího se považuje osoba, která sleduje v době soutěže instagram QAP.CZ a prokazatelně zná všechny nápovědy. Pořadatel je oprávněn ověřit nález poukazu několika otázkami. Pokud soutěžící není schopen správně odpovědět, nemá nárok na získání hlavní ceny. Pořadatel může vyzvat soutěžícího při předávání výhry k podpisu čestného prohlášení o tom, že je platným soutěžícím, který postupoval přesně podle pravidel soutěže. Odmítnutím podpisu takového čestného prohlášení je soutěžící vyřazen ze soutěže a výhra mu nebude předána.

 

6. Výhra v soutěži:

Fotoaparát instax SQ6

Výherce se po nalezení výherního poukazu bude řídit pokyny na nalezeném poukazu. Bude telefonicky kontaktovat pořadatele se zprávou o nálezu poukazu a správně odpoví na kontrolní otázky pořadatele. V případě správných odpovědí, bude pořadatelem označen za vítěze soutěže a předá pořadateli své identifikační údaje a kontakt. Současně budou s výhercem dohodnuty bližší podmínky předání výhry.

V případě, že se soutěžícím nepodaří najít výherní poukaz do konce termínu soutěže, výhra propadá ve prospěch pořadatele. Stejně tak propadá výhra i v případě, že se soutěžící, který výherní poukaz nalezl, nepřihlásí pořadateli do konce termínu soutěže. 

Pokud si potvrzený výherce nevyzvedne cenu v sídle pořadatele do 8 dnů ode dne skončení soutěže, zaniká nárok výherce na získání této výhry a výhra také propadá ve prospěch pořadatele.

 

7. Zpracování osobních údajů a osobnostní práva

Účastí v soutěži vyjadřuje účastník souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

Účastí v soutěži a/nebo účastí v hlasování souhlasí účastník se zařazením všech jím poskytnutých osobních údajů v rámci této soutěže (dále jen údaje) do databáze společnosti QAP PRODUCTION, s.r.o., IČ: 290 89 000 jakožto správce (dále v tomto odstavci jen „společnost“), a s jejich následným zpracováním případně prostřednictvím zpracovatele pro marketingové účely společnosti, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu (maximálně na dobu 10 let) s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně a písemně kdykoliv na adrese společnosti odvolat, má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. Odvolání tohoto souhlasu před ukončením doby trvání soutěže, má za následek vyřazení účastníka ze soutěže. V případě pochybností o dodržování práv správcem se může na společnost obrátit a případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha.

Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít v souladu s § 12 zákona č. 40/1964 Sb., v platném znění, občanského zákoníku, bezplatně jméno, příjmení a město v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží a jím poskytovaných služeb s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků soutěže, a to po dobu 5 let od ukončení soutěže.

 

8. Závěrečná ustanovení

Pořadatel neodpovídá za přímé či nepřímé škody v souvislosti s účastí v soutěži.

Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher.

Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci.

Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění.

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, např.v důsledku podvodné účasti, nemá nárok na výhru.

Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka soutěže, jehož chování vykazuje známky nekalého či podvodného jednání.

Pořadatel soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v soutěži.

Pořadatel dále neručí za doručení e-mailu, kterým bude potvrzena informace o výhře.

Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla. Pořadatel si rovněž vyhrazuje právo výměny výher za výhry, které jsou odpovídající náhradou.

V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku a zveřejněno na www.QAP.cz. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání výher v soutěži. Výhry nezískají soutěžící, kteří nesplní byť jen okrajově či částečně stanovené podmínky pro získání výher. Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele než uvedená v těchto pravidlech.

TEST full banner
Auto CB ŠKODA nová FABIA