Auto CB ŠKODA nový SUPERB
QAPOVKY – NEJRYCHLEJŠÍ ZPRÁVY

Co je domácí násilí? Jak a kdo může pomoci? Policie v Plzeňském kraji řeší několik případů ročně

17.05.2024 11:11

"Každý rok řešíme několik případů, kdy je někomu za "zavřenými dveřmi" ubližováno. Společně s Bílým kruhem bezpečí můžeme obětem domácího násilí pomoci," stojí ve sdělení Policie České republiky KŘP Plzeňského kraje. Přečtěte si celé jeho znění.

hádka muž a žena_ilustrační Pixabay1

Sdělení Policie České republiky KŘP Plzeňského kraje:

Společně s Bílým kruhem bezpečí se věnujeme problematice domácího násilí a v několika následujících dnech připravujeme i několik akcí, při kterých bychom chtěli na tuto problematiku upozornit jak širokou veřejnost, tak se na toto téma zaměřit i po naší odborné stránce.

Rozhodli jsme se také mj. pro podporu veřejné sbírky, kterou pořádá právě Bílý kruh bezpečí, a do které mohou lidé přispět jakoukoli částkou na pomoc obětem trestných činů, tedy i těm, které jsou právě domácím násilím dotčeni. Při letošním Dnu dětí s policií, který proběhne 1. června na Borské přehradě v areálu Škodaland v Plzni s námi budou na místě i zástupci této organizace. Ti  budou o tomto tématu veřejnost informovat a předávat důležité rady a kontakty. Zároveň jim lidé, kteří tuto naši akci navštíví, budou moci přímo na místě přispět do této sbírky.

Jelikož se chceme ale i my sami v tomto tématu nadále vzdělávat, předávat si své zkušenosti a znalosti, proběhne na konci května v budově Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje odborný seminář zaměřený na téma obětí trestných činů včetně obětí domácího násilí, a to s účastí emeritní prezidentky Bílého kruhu bezpečí paní Mgr. Petry Vitoušové a také za přítomnosti, veřejnosti jistě známé, forenzní a policejní psycholožky a soudní znalkyně doc. PhDr. Ludmily Čírtkové, CSc., Dr. h. Za naše krajské ředitelství se semináře pak zúčastní policisté z pořádkové služby, služby kriminální policie a vyšetřování, ale i policejní psychologové a krizoví interventi – tedy všichni ti, kteří se s těmito formami protiprávního jednání při výkonu své služby mohou setkat.

„Cíl těchto všech aktivit je jediný – poukázat na téma obětí trestných činů, zejména pak na ty, kterých se domácího násilí týká, a přistupovat k nim s co největším taktem a empatií, využívat zákonných oprávnění, nabízet a poskytovat obětem potřebnou pomoc a ochranu a v neposlední řadě postihovat v souladu se zákonnými normami ty, kteří se těchto forem protiprávního jednání dopouštějí," uvádí ředitel Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje brig. gen. Petr Macháček.

Co je to vůbec domácí násilí?

Jedná se o nebezpečný společenský jev, se kterým se lidé setkávají v naprosté většině za zavřenými dveřmi, tedy v prostředí, kde má útočník prostor pro to, aby mohl oběti psychicky ubližovat, deptat ji, ponižovat, dávat ji zákazy a příkazy, izolovat ji od ostatních a manipulovat s ní dle svých představ. Výjimkou nejsou ani fyzické útoky a sexuální nátlak či násilí.

Za domácí násilí tedy považujeme takové formy protiprávního jednání, ke kterým dochází mezi navzájem si blízkými osobami, a to v soukromí, po delší dobu, kdy tyto formy jednání zpravidla nabývají na své intenzitě.

Jelikož je pro oběti domácího násilí velmi náročné svěřit se se svým problém někomu jinému nebo kontaktovat přímo Policii ČR bývá velké množství těchto případů neoznámeno - hovoříme o tzv. latentní – skryté kriminalitě.

Jak a kdo může pomoci?

Společně s řadou neziskových organizací, mezi které patří právě i Bílý kruh bezpečí, dokážeme obětem domácího násilí společně pomoci a přijmout takové kroky, které těmto lidem pomohou zvládnout jejich nelehkou životní situaci.

Přibližme si nyní společně, jak to vlastně vypadá, když nám je takové jednání oznámeno nebo když mají sami policisté podezření, že může mezi partnery/manželi či navzájem si blízkými lidmi docházet právě k domácímu násilí.

Při příjezdu na místo policisté samozřejmě nejdříve zabrání tomu, aby bylo dotyčné osobě nadále ubližováno. Pokud potřebuje lékařskou pomoc, ihned ji danému člověku poskytnou nebo zavolají zdravotníky. Zároveň se snaží od zúčastněných zjistit potřebné informace, a to i ty, které jsou důležitými kritérii pro posouzení toho, zda se nejedná o domácí násilí. K tomu našim kolegům slouží pomůcka vypracovaná právě Bílým kruhem bezpečí – karta s názvem SARA DN, do které policisté vyplní potřebné údaje, a která napomáhá při hodnocení rizika eskalace násilí a hrozby opakování nebezpečného útoku.

Oprávnění policistů, které má sloužit k ochraně poškozené osoby, je pak vykázání agresivní osoby ze společného obydlí. To bývá zpravidla na deset dní. V tomto časovém intervalu se nesmí takový člověk přiblížit k poškozené osobě a nesmí pobývat v jejich domácnosti.  Za letošní rok jsme na území Plzeňského kraje aplikovali institut vykázání v 27 případech (jedná se o data k 15. květnu včetně) s tím, že nejvíce osob bylo vykázáno na území Plzně venkova (severního a jižního Plzeňska) a Domažlicka.

Oběti domácího násilí předávají policisté i důležité kontakty na organizace jako je například Bílý kruh bezpečí, které jí dokáží s řešením dalších záležitostí pomoci, a rovněž do 24 hodin od vykázání vyrozumívají intervenční centrum, které následně poškozenou osobu samo zkontaktuje. Další formou pomoci pak mohou být i formy krátkodobé ochrany. Samozřejmě, že se policisté zabývají i osobou útočníka a jeho protiprávním jednáním, kdy v souladu se zákonnými normami postupují tak, aby bylo toto jeho jednání postihováno.

Konkrétní formy pomoci obětem domácího násilí popisuje za Bílý kruh bezpečí vedoucí plzeňské poradny paní JUDr. Ing. Vladimíra Čapková následovně:

 „Bílý kruh bezpečí poskytuje všem, kdo se cítí být obětí trestného činu, svědkům a pozůstalým po obětech trestné činnosti okamžitou pomoc, praktické rady a konkrétní informace, které v dané situaci potřebují. V rámci našeho poradenství nabízíme setkání s psychologem, právní informace, morální a emocionální podporu, pracujeme na návratu sebevědomí našim uživatelům, radíme a pomáháme získat odškodnění od pachatele a peněžitou pomoc státu, poskytujeme rady a pomoc při uplatnění práv obětí trestných činů v průběhu trestního řízení.

Naši klienti oceňují zejména to, že pomoc Bílého kruhu bezpečí je bezplatná a diskrétní (tedy náš klient se nemusí představit, může vystupovat anonymně), dostupná i obětem neoznámené trestné činnosti, a komplexní, tedy poskytovaná současně dvojicí poradců (vysokoškolsky vzdělaným právníkem a interventem pro psychologickou pomoc obětem). Se zvlášť zranitelnými oběťmi (typicky dětmi nebo naopak staršími či hendikepovanými osobami, oběťmi některých trestných činů – například právě oběťmi domácího násilí nebo znásilnění či jiných trestných činů v sexuální oblasti), pracuje naše klíčová sociální pracovnice. Tyto oběti vyžadují zvláštní péči a dlouhodobou pomoc, my jsme schopni jim tuto péči nabídnout.

Pomoc poskytujeme vždy individuálně s přihlédnutím k osobnosti oběti a okolnostem trestného činu. Zároveň většina našich poraden nabízí také možnost bezplatné krátkodobé podpůrné terapie. A oslovit nás mohou rovněž oběti, které se z nějakého důvodu nemohou dostavit do našich poraden. Za těmito oběťmi jsme připraveni v rámci naší terénní služby vyjet a setkat se s nimi na předem domluveném místě.

I když se situace, ve které se oběť ocitá, zdá neřešitelná a oběť se cítí bezmocně, vždy najdeme nějaké východisko. Stačí o pomoc požádat, to je ten první a nejdůležitější krok, který je na vás.“

Proč oběti neoznamují případy domácího násilí?

Důvodů, proč lidé dotčení domácím násilím nechtějí o svém trápení hovořit, je celá řada. Tito lidé si často připadají kvůli dlouhotrvající manipulaci ze strany násilné osoby jako ti, kteří ve vztahu selhali a kteří si takové zacházení zaslouží. Začínají sami o sobě pochybovat, ztrácejí sebevědomí, své jistoty a nechávají si líbit i to, co by předtím nikdy nedopustili. Stydí se za sebe, za partnera/partnerku a navenek se mnohdy tváří tak,  že se v jejich soukromí nic neděje a vše v jejich vztahu probíhá, jak má. Velmi často jsou také oběti domácího násilí ekonomicky závislé na partnerovi, který jim ubližuje a je pro ně jen stěží představitelné, jak by bez jeho zajištění dokázali žít, obzvlášť pokud v jejich vztahu figurují i děti. Mají jednoduše strach z toho, co bude dál. To je jen stručný výčet několika z mnoha faktorů, proč tito lidé, takové případy neoznamují a nechávají si svá trápení sami pro sebe. Prožívají pak spousty bolavých dnů, měsíců a někdy i roků…

Znáte gesto užívané pro domácí násilí?

Pro to, aby mohl člověk snadno upozornit na to, že je obětí domácího násilí, slouží jednoduché gesto. Je to zaťatá pěst s palcem uvnitř. Pokud je vám takto ubližováno, zapamatujte si jej a použijte jej. Vy ostatní, si, prosím, toto gesto zapamatujte také, abyste mohli člověku, který bude takto signalizovat, že je obětí domácího násilí, pomoci. Jednoduché, ale účinné - zaťatá pěst s palcem uvnitř.

Závěrem bychom vás chtěli požádat o to, abyste nezavírali oči před domácím násilím a netolerovali to, co druhým ničí životy a pomohli jim s tím, co mnohdy oni sami nezvládnou.

Na tísňovou linku Policie ČR 158 se můžete obrátit kdykoli, jsme tu pro vás 24 hodin denně, každý den v týdnu. Stejně tak vám svoji pomoc poskytnou i odborníci z Bílého kruhu bezpečí, které můžete zkontaktovat na čísle 116 006, a to nonstop a zdarma.

 

Foto ilustrační Pixabay

SDÍLEJTE ČLÁNEK
Renault Captur 380
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT
Auto CB ŠKODA Plus vyměňte