QAPOVKY – NEJRYCHLEJŠÍ ZPRÁVY

Řidiči, zbystřete! V Holoubkově se chystá úplná uzavírka silnice

09.03.2023 9:52

Rekonstrukce silnice III/2341 z centra obce Holoubkov k rybníku přinese výrazná dopravní omezení. Práce začnou v příštím týdnu.

Holoubkov-projekt

V pon­dě­lí 13. března začne rekonstrukce krajské komunikace v obci Holoubkov na Rokycansku. „Jedná se o velkou in­ves­tič­ní ak­ci v na­ší ob­ci, a to o kom­plet­ní re­kon­struk­ci kraj­ské ko­mu­ni­ka­ce III/2341 v dél­ce cca 330 m v úseku od do­mu č.p. 8 v čás­ti ob­ce Na Rudě (od mís­ta, kde skon­či­la opra­va ko­mu­ni­ka­ce na hrá­zi Ho­loub­kov­ské­ho ryb­ní­ka při in­ves­tič­ní ak­ci do­kon­če­né v ro­ce 2011) až ke kři­žo­vat­ce před Ho­te­lem Bě­lo­hlá­vek v cen­t­ru ob­ce,“ informuje obec Holoubkov.

„Kro­mě sa­mot­né sil­ni­ce bu­de v do­tče­ném úseku pro­ve­de­na rov­něž opra­va ha­va­rij­ní­ho sta­vu hrá­ze ryb­ní­ka v za­táč­ce pod ZŠ, vý­stav­ba no­vé­ho chod­ní­ku a úpra­va in­že­nýr­ských sí­tí. Kvů­li opra­vě hrá­ze by­lo nut­né pro­vést vy­puš­tě­ní ryb­ní­ka, kte­rý bu­de ve čtvr­tek 9. března slo­ven,“ doplnil informace Lukáš Fi­šer, sta­ros­ta ob­ce Holoubkov.

Ter­mín pro do­kon­če­ní stav­by je sta­no­ven do 23.11.2023.

Ce­lá stav­ba bu­de re­a­li­zo­vá­na za úplné uzavírky ko­mu­ni­ka­ce pro veš­ke­rý pro­voz. „Ofi­ci­ál­ně ozna­če­ná ob­jízd­ná tra­sa pro osob­ní i ná­klad­ní do­pra­vu bu­de ve­de­na po tra­se: Ho­loub­kov - Hůr­ky - Pav­lov­sko - Roky­ca­ny - Svoj­ko­vi­ce - Ho­loub­kov, je však po­cho­pi­tel­né, že zejmé­na míst­ní do­pra­va mů­že vy­u­žít ja­kou­ko­liv ji­nou ve­řej­nou ko­mu­ni­ka­ci (např. přes Me­do­vý Újezd ne­bo Svoj­ko­vi­ce),“ uvádí starosta obce.

„Obec dů­raz­ně upo­zorňuje, že ne­bu­de mož­né vy­u­žít prů­jezd přes míst­ní ko­mu­ni­ka­ci na Pe­kár­ně, kte­rá bu­de za po­mní­kem fy­zic­ky uza­vře­na be­to­no­vý­mi zá­ta­ra­sy. Do­lů po Pe­kár­ně bu­de mož­né za­jet pou­ze ke zdra­vot­ní­mu stře­dis­ku,“ informuje obec.

V sou­vis­los­ti s uzavírkou komunikace dojde i k úpra­vám v jízd­ních řá­dech au­to­bu­so­vé do­pra­vy u lin­ky č. 470239. „Ta­to lin­ka ne­bu­de za­jíž­dět na au­to­bu­so­vou za­stáv­ku v cen­t­ru ob­ce, ale oto­čí se do­le u po­mní­ku, kde bu­de zří­ze­na pro­vi­zor­ní au­to­bu­so­vá za­stáv­ka. Dě­ku­je­me všem za po­cho­pe­ní a tr­pě­li­vost s nut­ný­mi ome­ze­ní­mi, kte­ré s se­bou kaž­dá tak­to roz­sáh­lá stav­ba nut­ně při­ná­ší,“ uzavřel Lukáš Fi­šer, sta­ros­ta ob­ce.

Foto ilustrační

SDÍLEJTE ČLÁNEK
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY
Renault Captur 380_
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT
Auto CB ŠKODA Superb new